year 7, Issue 1 (Spring 2019)                   aassjournal 2019, 7(1): 49-55 | Back to browse issues page


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dever A. Sports Lodges in the Ottoman Empire Depicted in the Travel Book (Seyahat-Name) of Evliya Çelebi. aassjournal. 2019; 7 (1) :49-55
URL: http://aassjournal.com/article-1-717-en.html
Department of Physical Education and Sport Teaching, School of Physical Education and Sport, Ordu University, Ordu, Turkey , ayhandever@odu.edu.tr
Abstract:   (1494 Views)
Background. Sport lodges are institutions that are responsible for providing athletes with accommodation, food and training. Sport lodges had the same tasks as today's sports clubs and played a vital role in the institutionalization and development of sports within the borders of the Ottoman Empire. Evliya Çelebi is a prominent 17th century traveler. During his lifetime, he traveled throughout the Ottoman Empire and compiled in his 10-volume Seyahatname (Travelogue) what he saw, experienced and heard throughout his journeys.
Objectives. The aim of this study was to trace in Evliya Çelebi's Seyahatname the
sport lodges established in the Ottoman Empire. The general structure of sport lodges was addressed based on Evliya Çelebi's notes in Seyahatname.
Methods. A literature review was conducted and the parts of Seyahatname describing
sport lodges were screened and analyzed. Moreover, books on Turkish Sport
History were examined and additional information was presented.
Results. Evliya Çelebi's Seyahatname mentions
three sport lodges established in Bursa, Edirne and Istanbul but makes no reference to other sport lodges established especially in Anatolia. The analysis of Seyahatname shows that sport lodges can be regarded as the world's first sport museums.
Conclusion.It is recommended that further studies be conducted to investigate sport lodges in more detail.
Full-Text [PDF 576 kb]   (455 Downloads)    
 
 
APPLICABLE REMARKS
  • Sport lodges in the Ottoman Empire were what sports clubs are today, and therefore, research on sports management history should also look into sport lodges as well.
  • Sport lodges are the most primitive form of today's sport museums. Data show that the first sport museums in the world were established in the Ottoman Empire.

Type of Study: Review Article | Subject: Sport Sociology and History
Received: 2018/11/1 | Accepted: 2018/12/18 | Published: 2019/01/17

References
1. İlgürel M. Evliya Çelebi. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul, Türkiye: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; 1995. p. 529.
2. Erkılıç C. Evliya Çelebi Hayatı, Sanatı, Eserleri. . İstanbul, Türkiye.: Varlık Yayınları.; 1954. 3 p.
3. Temelkuran T - Aktaş N. Evliya Çelebi Tam Metin Seyahatname, Cilt: I – II. İstanbul, Türkiye.: Üçdal Neşriyat.; 1975. 7 p.
4. Şavk ÜÇ. Sorularla Evliya Çelebi 'İnsanlık Tarihine Yön Veren 20 Kişiden Biri'. Ankara, Türkiye: Hacettepe Üniversitesi Basımevi; 2011. 2 p.
5. Banarlı NS. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul, Türkiye: Milli Eğitim Basımevi; 1983. 688 p.
6. Köhler W. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bitlis ve Halkı. İstanbul, Türkiye: Alan Yayıncılık; 1989. 7 p.
7. A term used by Muslims for people who have completely memorized the Qur'an.
8. Regarded by Muslims as the holiest night of the year (the 27th day of Ramadan). It commemorates the night that the Quran was first revealed to the Prophet Muhammad.
9. The method and science of reading the Qur'an.
10. Aksoy Mİ, S. Evliya Çelebi Seyahatnamesinden En Güzel Seçmeler. İstanbul, Türkiye.: İskit Yayınevi.; 1962. 5-6 p.
11. Dankoff R. "Evliya Çelebi Seyahatnamesi Işığında Osmanlı Toplum Hayatı". Türkler Ansiklopedisi. Ankara, Türkiye: Yeni Türkiye Yayınları; 2002. p. 270.
12. Traditional, social, and legal customs and practices based on the verbally transmitted record of the teachings and deeds of Muhammad the Prophet.
13. Çumralıgil B. Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yılı Münasebetiyle "Osmanlı'da Spor" Sempozyumu. Ankara, Türkiye: Kültür Bakanlığı Yayınları; 1999. 335 p.
14. Sakaoğlu N. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Tarih Sözlüğü. İstanbul, Türkiye İletişim Yayınları.; 1985. [PMID]
15. Tekke. İstanbul, Turkey: Türk Dil Kurumu Yayınları; 1988. Türkçe Sözlük; p. 2172.
16. Dervişoğlu M. Kırkpınar Güreşleri'nin Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi: Trakya Üniversitesi,; (2012).
17. Fişek K. Devlet Yönetimi ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Spor Yönetimi 'Dünya'da ve Türkiye'de,. İstanbul, Türkiye: YGS Yayınları; 2003. 214 p.
18. Kunter HB. Eski Türk Sporları Üzerine Araştırmalar. İstanbul, Türkiye: Cumhuriyet Matbaası; 1938. 8 p.
19. Yıldız D. Türk Spor Tarihi. İstanbul, Türkiye: Ser Yayıncılık; 1979. 199 p.
20. Kahraman A. Osmanlı Devletinde Spor. Ankara, Türkiye: Kültür Bakanlığı Yayınları; 1995. 188 p.
21. Yıldız D. Türkler'de Spor. İstanbul, Türkiye: Telebasım; 2002. 186 p.
22. Kahraman A. Cumhuriyete Kadar Türk Güreşi I-II. . Ankara, Türkiye: KültürBakanlığı Yayınları; 1989. 3 p.
23. Ergin O. Türk Maarif Tarihi I – II. İstanbul, Türkiye: Eser Matbaası; 1977.
24. Dağlı Y-K, S. A. Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Bursa, Bolu, Trabzon, Erzurum, Azerbaycan, Kafkasya, Kırım, Girit. 2. Cilt – 1. Kitap. İstanbul, Türkiye: Yapı Kredi Yayınları; 2008. 19 p.
25. Güven Ö. Türklerde Spor Kültürü. Ankara, Türkiye: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları; 1992. 38 p.
26. Yücel Ü. Türk Okçuluğu. Ankara, Türkiye: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları; 1999. 57 p. [PMCID]
27. Adıgüzel NG, R. "Riyaz-ı Belde-i Edirne '20. Yy'a kadar Osmanlı Edirne'si Kitap:1 – Cilt:1", Yazan: Ahmed Badi Efendi,. İstanbul, Türkiye: Trakya Üniversitesi Yayını, No:48; 2014. 187 p.
28. Y. KSAD. Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Konya, Kayseri, Antakya, Şam, Urfa, Maraş, Sivas, Gazze, Sofya, Edirne. 3. Cilt – 2. Kitap. İstanbul, Türkiye: Yapı Kredi Yayınları; 2006. 583-5 p.
29. Eyice S. Edirne. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul, Türkiye: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları; 1994. p. 436-7.
30. Bilge N. Spor Tekkeleri 'X. Türk Tarih Kongresi'. Ankara, Türkiye: Türk Tarih Kurumu Yayınları; 1986. 2192 p.
31. A large basket possibly filled with sand and used as an archery target.
32. İşli HN. Okçular Tekkesi. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul, Türkiye: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını; 1994. p. 124.
33. İ. H. İstanbul Okmeydanı ve Fatih Sultan Mehmed'in Okçuluğu. Vakıflar Dergisi. 2006:105.
34. H.B. K. Türk Spor Mimarisine Dair. Güzel Sanatlar. 1944(5).
35. K. İS. Türk Kemankeşleri. İstanbul, Türkiye: Ülkü Yayınevi; 1939. 16-7 p.
36. An Ottoman unit of measurement corresponding to 1283 grams or 400 dirhams.

Add your comments about this article : Your username or Email:
CAPTCHA

Send email to the article author


© 2017 All Rights Reserved | Annals of Applied Sport Science

Designed & Developed by : Yektaweb