مشخصات اصلی نشریه Annals of Applied Sport Science
تازه‌های علوم کاربردی ورزش
2018/01/17
1396/10/27
XML Information: http://aassjournal.com/jinfo.xml.php
:: Print information ::
عنوان فارسی
عنوان انگلیسی Annals of Applied Sport Science
عنوان مختصر Ann. Appl. Sport Sci
صاحب امتیاز - FA
صاحب امتیاز - EN Asian Exercise and Sport Science Association (AESA)
زبان اصلی نشریه English
زبان دوم نشریه (عنوان و چکیده‌ها) Persian
موضوع نشریه Literature & Humanities
رده نشریه Research- Not-Approved
دوره انتشار Quarterly
تاریخ آغاز انتشار 2012-12-01
نوع دسترسی Full Free
پست الكترونیک info@aassjournal.com
نشانی پایگاه http://www.aassjournal.com/
کد مجله (doi) 10.18869/acadpub.aassjournal
کد مجله (pii)
کد مجله (issn) 2476-4981
کد مجله (eissn) 2322-4479
كد كتابخانه ملی
كد وزارت بهداشت
كد وزارت علوم
كد جهاد دانشگاهی (SID)
نشانی دبیرخانه - فارسی
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه +98 911 66 67 68 7
دورنگار
مدیر مسئول - Seyed Morteza Tayebi -
سردبیر - Abbass Ghanbari, Niaki, -
دبیر - -
مدیر اجرایی - Siavash Khodaparast Sareshkeh -
مدیر پایگاه - Fatemeh Ghorbanalizadeh Ghaziani -
پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه كننده
تاریخ به‌روز رسانی اطلاعات نشریه 1395-10-26
:: Print information ::